Sponsor Isiaka NIYONKURU

Age: 12
Gender: Boy
Class: P1
Residence: Akishuli/Katabaro
Country: RW
Isiaka NIYONKURU heeft al een sponsor, ben je nog op zoek naar een sponsorkind, Kinderen die nog een sponsor nodig hebben